“نکته‌های کوچک زندگی مهندسی” – نکات عمومی (۱)

سری مقاله‌های “نکته های کوچک زندگی مهندسی” به قلم محمد معلمی مجموعه نوشتارهایی حاصل سالها تجربه ایشان در امور طراحی، مهندسی و مدیریت است. این نوشتار حاوی نظرات شخصی نویسنده بوده که میتواند توسط دیگران نقض یا نقد شود. این مقاله همچنین در مجله مهندسی و ساخت و تولید به چاپ رسیده است. تا جوانید […]