فاصلۀ مطلوب ریل‌ها در فرز سنتر عمودی نکته ها

در ماشین‌های ابزار موتور اسپیندل و موتورهای حرکت خطی محورها منبع تولید ارتعاش‌اند. قطعات مختلف ماشین هم‌فرکانس با موتورها مرتعش می‌شود و حرکت ارتعاشی ابزار نسبت به قطعه‌کار موجب کاهش دقت ابعادی و پایین آمدن کیفیت سطح و نیز کاهش عمر ابزار خواهد شد. لذا یکی از معیارهای مهم طراحی ماشین‌های ابزار صلبیت ماشین است […]

برنامه نویسی حركت‌هاي دايروي در فرزهای CNC ، بخش اول: در دستگاه مختصات کارتزین

برای برنامه نویسی حرکت های دایروی از G-Code های G02 و G03 استفاده می شود. حرکت دایروی را می توان در مختصات کارتزین و در مختصات قطبی برنامه نویسی کرد. این بخش مربوط به دستگاه مختصات کارتزین می باشد. برای این منظور روشهای مختلفی وجود دارد که بسته به نوع کنترلر متفاوت بوده و لازم […]