چک کردن تعامد محور اسپیندل را بر سطح میز

وقتی می خواهید تعامد محور اسپیندل را بر سطح میز چک کنید، و شمشه گرانیتی در اختیار ندارید، می توانید با گذاشتن یک بلوک گیج بین نوک ساعت و سطح میز از برخورد سوزن ساعت با شیارهای میز و تکان های ناخواسته و بی دقتی حاصل از آن اجتناب کنید.