عکس دسته جمعی کارکنان پویاکار در سال ۱۳۹۳

سال ۱۳۹۳ سالی پر تلاش برای کارکنان پویاکار بوده است. ارائه محصولات جدید در کنار ارائه خدمات پس از فروش محصولات قبلی سالی سراسرتکاپو برای پویاکار رقم زد. خانواده پویاکار با همبستگی خود امید به روزهای بهتر برای تمامی صنعتگران کشور دارند.